SYSTEM INFORMATYCZNY

Prezentujemy funkcjonalność stosowanego przez nas programu komputerowego. Jest on stosowany zarówno w naszych laboratoriach jak i laboratoriach szpitalnych, które dzierżawimy, stąd część prezentacji koncentruje się na funkcjach przydatnych dla szpitala.

Przyjęcie i rejestracja zleceń i materiału przychodzących do Laboratorium

W posiadanym przez nas systemie informatycznym zlecenia występują w dwojakiej formie: druków zleceń oraz zleceń elektronicznych. Wypełnione druki zleceń trafiają do Laboratorium z oddziałów szpitalnych lub punktu pobrań. W rejestracji są one skanowane za pomocą szybkiego czytnika, przy pomocy którego badania zaznaczone na zleceniu wraz z naklejonym kodem kreskowym są automatycznie wprowadzane do systemu. Po przeskanowaniu zlecenia osoba obsługująca czytnik sprawdza poprawność zarejestrowanych badań ze zleceniem. Następnie dopisywane są dane pacjenta, czyli imię, nazwisko, PESEL, ewentualnie adres zamieszkania. Poza automatyczną rejestracją badań system umożliwia rejestrację manualną, gdzie pracownik rejestruje badania z listy, wybierając je wg kodu bądź według nazwy.
Materiał w tym czasie trafia na rozdzielnię, gdzie każda próbka jest skanowana czytnikiem kodów kreskowych celem kontroli, rozdziału materiału i wyłapania ewentualnych braków materiału bądź zlecenia. Z rozdziału próbka trafia na pracownię, gdzie poddawana jest analizie. Aparat, na którym próbka jest analizowana, odczytuje informacje dotyczące rodzaju analiz do wykonania na danym materiale z systemu informatycznego, gdyż zlecenia zeskanowane w rejestracji są następnie drogą elektroniczną poprzez sieć przesyłane do poszczególnych aparatów.

Drugim rodzajem zleceń są zlecenia elektroniczne, które mogą trafiać do laboratorium albo z oddziałów szpitalnych poprzez zainstalowane tam terminale (lub z działającego w szpitalu programu) albo z Internetu w przypadku jednostek zewnętrznych. W przypadku tych zleceń są one weryfikowane podobnie jak zlecenia na gotowych drukach poprzez skanowanie materiału w rozdzielni laboratorium.

Komunikacja programu z innymi programami i systemami

Posiadany przez nas program może się komunikować z nadrzędnym systemem szpitalnym za pomocą protokołów ASTM lub HL7 uznawanych za międzynarodowe standardy w wymianie informacji medycznych. Pełnym zsynchronizowaniem obu systemów zajmą się kompetentni informatycy, twórcy systemu, który proponujemy. Po połączeniu obu systemów można zlecać badania z systemu szpitala do Laboratorium drogą elektroniczną, natomiast po ich wykonaniu i zatwierdzeniu przez diagnostę laboratoryjnego są one przesyłane z systemu laboratorium do systemu szpitala. Dostęp do modułu zlecania oraz odbioru wyników drogą elektroniczną mają tylko osoby upoważnione do tego przez Dyrekcję Szpitala. Ponadto system dysponuje funkcją przeglądarki wyników, która może być udostępniona na oddziałach szpitalnych.

Monitorowanie pracy laboratorium

Program umożliwia śledzenie danego zlecenia w laboratorium. Pokazuje między innymi gdzie znajduje się wskazana próbka (na jakim analizatorze) i gdzie powinna trafić. Ponadto program oferuje informacje o uzyskanych wynikach oraz historii konkretnego zlecenia.

Identyfikacja pacjenta

Identyfikacja pacjenta odbywa się poprzez:

  • nazwisko i imię;
  • PESEL;
  • numer zlecenia (kodu kreskowego). 

Każde zlecenie może ponadto być uzupełnione o dane teleadresowe lub informacje ważne dla interpretacji wyniku (np. miesiąc ciąży itp.)

Prowadzenie Ksiąg laboratorium

Wymagania stawiane systemom informatycznym Laboratorium mówią o obowiązku prowadzenia Księgi Laboratorium, zawierającej podstawowe dane dotyczące zleceń z danego dnia, m. in. datę, godzinę rejestracji, nazwisko i imię pacjenta, jego PESEL, zlecone badania, wyniki tych badań, osobę wykonującą te badania i inne.

Używany przez nas system laboratoryjny w pełni spełnia te wymagania, pozwalając na wydruk takiej Księgi zarówno dla całego Laboratorium jak i dla pojedynczej pracowni (stanowiska), a także na archiwizowanie takich Ksiąg w postaci elektronicznej. W przypadku zmian wytycznych dla tego typu dokumentacji program pozwala na łatwe modyfikacje w zawartości przechowywanej w Księgach Laboratorium.

Rozdzielnia materiału

Materiał biologiczny odbierany jest z oddziałów szpitalnych w ustalonych godzinach kilka razy dziennie przez personel Laboratorium wyposażony w przeznaczone do tego pojemniki. Materiał ten włącznie z materiałem z punktów pobrań trafi do rozdzielni materiału w Laboratorium. Tutaj okodowane zlecenia zostaną sczytane przez automatyczne skanery, podobnie jak cały okodowany materiał, który zostanie zidentyfikowany i przeskanowany celem sprawdzenia, czy ilość materiału pokrywa się ze zleceniami. Od razu po tej czynności wykonywane jest zestawienie braków, które wskazuje ewentualne braki w materiale bądź niedokładnie wypełnione zlecenia. W przypadku zleceń elektronicznych następuje kontrola, czy trafiły do laboratorium ich papierowe odpowiedniki. Zlecenia elektroniczne także są sprawdzane pod kątem tego, czy dotarł do laboratorium materiał , którego dotyczą. W przypadku jakichkolwiek braków lub wątpliwości personel laboratorium dzwoni na oddziały i wyjaśnia wszelkie problemy. Następnie materiał zostaje rozdzielony wg rodzaju (np. surowica, osocze, mocz, kał) po czym trafia do statywów, których kolory odpowiadają poszczególnym pracowniom i dostarczany do aparatów na odpowiednich stanowiskach. Program posiada także funkcję archiwizacji materiału biologicznego. Archiwizowana jest każda surowica, której ilość pozwala na jej ewentualne późniejsze wykorzystanie. Surowice te są umieszczane w odpowiednich stojakach, ich pozycja w danym stojaku wraz z jego numerem jest określana w programie komputerowym celem łatwego późniejszego odszukania. Następnie surowice te są przez 2 tygodnie przechowywane w temperaturze minus 20 stopni Celsjusza. Morfologie przechowywane są 24 godziny. Prowadzona jest także ewidencja próbek wyciąganych z archiwum wraz z nazwiskiem osoby wyjmującej próbkę, datą oraz godziną. System ten pozwala na bardzo szybkie odszukanie poszukiwanej surowicy.

Definiowanie szablonów

W związku z pojawiającymi się czasem potrzebami zmiany formatu druku zlecenia program został wyposażony w możliwość samodzielnego definiowania szablonów zarówno druku zlecenia ( możliwe jest stosowanie więcej niż jednego rodzaju druku), jak i druków wyników, raportów i innych dokumentów używanych przez program. W praktyce każda jednostka szpitalna posiada specyficzne wymagania, w związku z czym funkcja ta jest bardzo użyteczna.

Statystyka

Program, który chcemy zainstalować w przypadku wygrania przetargu, posiada rozbudowane funkcje statystyczno-sprawozdawcze. Oferuje mnogość zestawień i raportów, z uwzględnieniem badań, pacjentów, lekarzy zlecających, cen itp. Dla raportów można w łatwy sposób opracować szablony, co powoduje, że praktycznie każde potrzebne zestawienie, nawet jeżeli nie istnieje na dzień dzisiejszy w programie, może zostać sprawnie do niego dodane.
Wśród raportów na chwilę obecną znajdują się m.in. zestawienie pacjentów dla konkretnego zlecającego wraz ze zleconymi badaniami, cenami i lekarzami zlecającymi, podsumowanie ilości poszczególnych badań dla kontrahenta, pracowni, aparatu, wykaz pacjentów, którzy mieli zlecone dane badanie, wykaz faktur, itp. Do każdego raportu można zdefiniować okres, którego ma dotyczyć, kontrahenta itp.

Współpraca systemu z aparatami

Stosowany przez nas system informatyczny pozwala na zintegrowanie z nim aparatury pomiarowej, pod warunkiem posiadania przez nią interfejsu komunikacyjnego. Zlecenia zarejestrowane w systemie są następnie wysyłane w postaci list roboczych na aparaty, gdzie listy te są akceptowane przez personel danej pracowni. Materiał trafiający do aparatów jest oklejony kodami kreskowymi specyficznymi dla każdego zlecenia, co powoduje, że automat samoczynnie identyfikuje próbkę i przypisuje jej badania do wykonania. Po ich wykonaniu aparat przesyła je z powrotem do programu. Program obsługuje połączenia dwukierunkowe z wszystkimi aparatami pomiarowymi, które mają odpowiedni interfejs.

Wynik z aparatu

Program przed przekazaniem wyników na serwer i do wydruku wymaga od personelu pracowni akceptacji wyników wychodzących z aparatu. Istnieje możliwość skierowania zlecenia do powtórnego wykonania, akceptacji wyświetlonego wyniku, dopisania komentarzy dotyczących wyniku. Dopiero po zatwierdzeniu poprawności tego wyniku jest on przesyłany dalej w systemie. Wszelkie zmiany dokonywane w wyniku są rejestrowane przez system i możliwe do późniejszego odtworzenia.

System jakości

Program posiada moduł kontroli jakości monitorujący wszystkie parametry tegoż systemu, m.in. odchylenia standardowe i inne. Wspomaga on funkcjonujący w każdym naszym laboratorium system jakości w oparciu o normę ISO 9001.

Autoryzacja wyniku

Wynik jest autoryzowany dwu, a czasami trzystopniowo. Po pierwsze, jeżeli aparat posiada opcję autoryzacji wyniku, jest on autoryzowany przez odpowiednią osobę przed przesłaniem do systemu komputerowego. Drugi etap to autoryzacja na ekranie w programie przed wysłaniem wyniku do wydruku bądź bazy danych. W tym etapie pomocne są oznaczenia wyników wykraczających poza zdefiniowane wcześniej normy, co w znaczny sposób ułatwia wychwytywanie wyników zawyżonych lub błędnych. Trzeci etap odbywa się poprzez kontrolę wyników po ich wydrukowaniu przez diagnostę laboratoryjnego. Na wynikach także znajdują się wskaźniki pomagające wychwycić wyniki wyższe lub niższe od normy. W autoryzacji wyników bardzo pomocna jest funkcja zwana delta-check, która pozwala przeglądać wyniki danego pacjenta wstecz, zarówno w formie liczbowej, jak i w postaci wykresu. Program posiada moduł automatycznej weryfikacji wyników w oparciu o wcześniej wprowadzone wartości graniczne.

Dokumentacja

Program jest elastyczny ze względu na możliwości konfiguracji wszelkiego rodzaju raportów, wydruków itp. Z tego też tytułu możliwe jest stworzenie wszelkich wydruków w oparciu o formularze przygotowane przez Zamawiającego czy to w formie papierowej, czy elektronicznej.

Zlecenia elektroniczne - system szpitalny

Po integracji systemu szpitala z systemem w laboratorium możliwe będzie wysyłanie zleceń elektronicznych do laboratoriów przez upoważnione do tego osoby z terminali na oddziałach szpitalnych, jeśli będzie taka potrzeba będą one mogły kontrolować postęp prac nad próbką (moduł śledzenie próbki), a także będą mogły odbierać wykonane i zatwierdzone wyniki. Zakres uprawnień personelu szpitala w dostępie do danych systemu laboratorium będzie kwestią ustaleń z dyrekcją szpitala. Równolegle do laboratorium musi trafić zlecenie na odpowiednim druku jako dokumentacja medyczna.

Obsługa i zabezpieczenia

System działa w języku polskim, jest wysoce intuicyjny i łatwy w obsłudze. Generowanie raportów i szablonów wszelkiego typu dokumentów jest wykonywane bez używania języków baz danych. Wymagane są do tego jedynie krótkie przeszkolenie i posiadanie uprawnień dostępu do systemu. Dużą zaletą systemu jest możliwość eksportu wszystkich zestawień , cenników itp. w formie elektronicznej, np. w formacie pliku *.xls (Excel).
Program posiada możliwość konfiguracji systemu zabezpieczeń, tzn. można w nim określić wymagania stawiane okresowi ważności haseł, ich długości, potrzeby zmiany itp. Każda funkcja programu może być dodana bądź usunięta z uprawnień danego użytkownika. Zakres nadawanych uprawnień może być dowolnie generowany. Dostęp do systemu uzyskuje się przez podanie indywidualnego loginu oraz hasła. Dotyczy to pracowników laboratorium, jak i osoby zlecające badania z zewnątrz. Szczególnie zabezpieczony jest serwer, na którym przechowywane są dane, dostęp do niego posiada jedynie administrator systemu.

Rejestracja i kontrola wpisów

System rejestruje wszystkie wpisy i zmiany w systemie, zapisując ich datę , godzinę, użytkownika. Uprawniona osoba ma dostęp do tego rejestru, może go przeglądać , drukować, sortować, a także eksportować do plików w wybranym formacie.

Archiwizacja danych

Program pracuje w oparciu o serwer baz danych. Na nim przechowywane są wszystkie dane niezbędne do funkcjonowania laboratorium. Jednakże ze względu na bezpieczeństwo jest do niego "podpięty" serwer zapasowy, na który co 15 minut przekazywane są wszystkie dane w miarę spływania do systemu. Ponadto na koniec każdego dnia wykonywana jest kopia bezpieczeństwa, która następnie może być zapisana na płycie DVD. System przechowuje kopie zapasowe przez okres tygodnia, można jednak ten okres zdefiniować dowolnie. W razie potrzeby program zaopatrzono w aplikację umożliwiającą odtworzenie kopii bezpieczeństwa, jednak uprawnienia do dokonywania takiej operacji posiada jedynie administrator systemu.

aktualnosci

Badania Koronawirus SARS-CoV-2

Szanowni Pacjenci, wprowadzamy możliwość odpłatne

więcej...

Nowe punkty pobrań

Zapraszamy do nowo otwartego Punktu Pobrań Zabrze

więcej...

Punkt Pobrań w Sulmierzycach

Zapraszamy do nowo otwartego Punktu Pobrań Sulmie

więcej...

Oferta pracy

Dr n.med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp.

więcej...

Zakończono remont laboratorium w Łodzi

Mamy przyjemność poinformować, iż oddajemy do Pań

więcej...

Pliki cookies na www.fryda.pl. Chcemy dać każdemu użytkownikowi najlepsze wrażenia z korzystania z naszej strony. Jeśli zdecydujesz się kontynuować przeglądanie przypuszczamy, że zgadzasz się na otrzymanie wszystkich cookies pochodzących z naszego serwisu. Jednak jeśli masz takie życzenie, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować pobieranie plików cookies.

Akceptuję ciasteczka z tej witryny.